අලෝභය අද්වේශය අමෝහය ලෞකික සහා ලෝකොත්තර වශයෙන් හඳුනා ගනිමු Print
Monday, 22 November 2010 00:00

අර්‍යමාර්ගය සම්පූර්ණ කරන කුසල මූල පටිච්චසමුප්පාදයට අනුව "ඒවමෙතස්ස ධම්මානං සමුදයෝ හොති" යනුවෙන්,  මුල්වන්නෙත් අලෝභයයි , අද්වේශයයි අමෝහයයි. ඒ වගේම  කෙලෙස් සහිත සුගතියේ උප්පතියට හේතුවන නමුත්  "ඒවමෙතස්ස කෙවලස්ස දුක්ඛක්න්ධස්ස සමුදයෝ හොති" යනුවෙන් දුක්ඛක් සක්න්ධයක් ඇති ජාතියක් උරුම කරන්නෙත් අලෝභයයි , අද්වේශයයි අමෝහයයි. මින්  ලෞකික සහා ලෝකොත්තර වෙනසක් නැතිනම්  එක මාර්ගයකින් දුකේ කෙළවරත් අනෙක් මාර්ගයේ දුකත් උරුම කරයිද ?

ගැටළුව ලෙහාගමු මේ මනරම් දහම් දෙසුමට සවන් දෙමු.

ඔබේ අදහස්
මෙම ලිපිය හෝ ධර්ම දේශණාව සම්බන්ධව අදහස් හෝ ගැටළු සහිත තැන් තිබේනම් ලියන්න.

Please login to post comments or replies.